कार्यक्रम तालिका

Sunday

 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Khabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:00 am11:15 am: Kushum Headline
 • 11:15 am12:00 pm: Filmy Songs
 • 12:00 pm12:15 pm: Nepal Samachar
 • 12:15 pm1:00 pm: Hindi Hits
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 2:00 pm2:15 pm: Kushum Headline
 • 2:15 pm3:00 pm: Malai man parchha
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal Samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 4:15 pm5:00 pm: Total Inbox
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Prerena / by- Ashok paudel
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Sajha Sawal
 • 10:00 pm10:15 pm: Kushum Headline
 • 10:15 pm11:00 pm: Time Missing

Monday

 • 4:15 am4:55 am: Total inbox
 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:15 am6:00 am: Hello Kushum
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambaad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Kabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:00 am11:15 am: Kushum Headline
 • 11:15 am12:00 pm: Sandesh
 • 12:00 pm12:15 pm: Nepal Samachar
 • 12:15 pm1:00 pm: Hindi Hits
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal Samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 4:15 pm5:00 pm: Total inbox
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Lok Geet
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN’s sajha khabar
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Good Night
 • 10:00 pm10:10 pm: Kushum Headline
 • 10:10 pm11:00 pm: Time Missing

Tuesday

 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:15 am6:00 am: Hello Kushum
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambaad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Khabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:00 am11:15 am: Kushum Headline
 • 11:15 am12:00 pm: Sandesh
 • 12:00 pm12:15 pm: Nepal Samachar
 • 12:15 pm1:00 pm: Hindi Hits
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal Samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber Patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 4:15 pm5:00 pm: Total inbox
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Lok Geet
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Sirjanako fulbari
 • 10:00 pm10:10 pm: Kushum Headline
 • 10:10 pm11:00 pm: Time Missing

Wednesday

 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:15 am6:00 am: Hello Kushum
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambaad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Khabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:00 am11:15 am: Kushum Headline
 • 11:15 am12:00 pm: Sandesh
 • 12:00 pm12:15 pm: Nepal Samachar
 • 12:15 pm1:00 pm: Hindi Hits
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal Samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 4:15 pm5:00 pm: Total inbox
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Shainik Karekaram
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Rydham
 • 10:00 pm10:10 pm: Kushum Headline
 • 10:10 pm11:00 pm: Time Missing

Thursday

 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:15 am6:00 am: Hello Kushum
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambaad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Khabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:00 am11:15 am: Kushum Headline
 • 11:15 am12:00 pm: Sandesh
 • 12:00 pm12:15 pm: Nepal Samachar
 • 12:15 pm1:00 pm: Hindi Hits
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal Samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 4:15 pm5:00 pm: Total inbox
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Lok Geet
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Gunaso
 • 10:00 pm10:10 pm: Kushum Headline
 • 10:10 pm11:00 pm: Time Missing

Friday

 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:15 am6:00 am: Hello Kushum
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambaad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Khabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:00 am11:15 am: Kushum Headline
 • 11:15 am12:00 pm: Sandesh
 • 12:00 pm12:15 pm: Hindi Hits
 • 12:15 pm1:00 pm: Kushum Khabar
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 4:15 pm5:00 pm: Total inbox
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Sarathika thunga
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Shuruti sambeg
 • 10:00 pm10:10 pm: Kushum Headline
 • 10:10 pm11:00 pm: Time Missing

Saturday

 • 5:00 am5:30 am: Dharmik Anusthan
 • 5:15 am6:00 am: Hello Kushum
 • 5:30 am6:00 am: Kushum Samachar
 • 6:00 am6:30 am: Kaya Kairan
 • 6:30 am7:00 am: Bani Bahas
 • 7:00 am7:15 am: Radio nepal Samachar
 • 7:15 am7:30 am: BBC Nepali
 • 7:30 am8:00 am: Subha Bihani
 • 8:00 am8:10 am: Kushum Headline
 • 8:10 am9:00 am: Kushum Sambaad
 • 9:00 am9:15 am: Nepal Khabar
 • 9:15 am10:00 am: Kushum Lok Chahari
 • 10:00 am10:30 am: Kushum Khabar
 • 10:30 am11:00 am: Sangeeet sansar
 • 11:15 am12:00 pm: Sandesh
 • 12:00 pm12:15 pm: Nepal Samachar
 • 12:15 pm1:00 pm: Hindi Hits
 • 1:00 pm1:30 pm: Kushum Khabar
 • 1:30 pm2:00 pm: Lok Geet
 • 3:00 pm3:15 pm: Nepal Samachar
 • 3:15 pm4:00 pm: Khaber patrika
 • 4:00 pm4:15 pm: Kushum Headline
 • 5:00 pm5:15 pm: Kushum Headline
 • 5:15 pm6:00 pm: Hello Kushum
 • 6:00 pm6:15 pm: Nepal Khabar
 • 6:15 pm7:00 pm: Lok chuatari
 • 7:00 pm7:30 pm: Kushum Samachar
 • 7:30 pm8:00 pm: CIN
 • 8:00 pm8:30 pm: Nepal Darpan
 • 8:30 pm8:45 pm: Purano Geet Sangeet
 • 8:45 pm9:15 pm: BBC Nepali
 • 9:15 pm10:00 pm: Gajal goreto
 • 10:00 pm10:10 pm: Kushum Headline
 • 10:10 pm11:00 pm: Time Missing